Reklamacje

Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

W przypadku stwierdzenia wad technicznych w towarach podlegających gwarancji, prosimy o przesłanie uszkodzonego towaru do sklepu (WPMOTO, Racławówka 341K, 36-047 Niechobrz) wraz z wypełnionym poniższym formularzem reklamacyjnym. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są do 30 dni liczonych od dnia następnego po dniu, w którym została ona złożona.

  • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego montażu, zaniedbania właściwej obsługi okresowej, niedotrzymania ogólnie przyjętych zasad eksploatacji właściwych dla przedmiotowych części i podzespołów, naruszenia warunków eksploatacji lub warunków gwarancji, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika a także spowodowanych działaniem siły wyższej.
  • WPMOTO nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym podłączeniem lub użyciem w połączeniu z niewłaściwymi innymi podzespołami. Powyższe dotyczy również uszkodzeń powstałych w tych podzespołach współpracujących.
  • WPMOTO nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez montaż części i podzespołów przez osoby niemające odpowiednich do tego kwalifikacji. Warunkiem utrzymania gwarancji jest montaż części i podzespołów przez punkty usługowe posiadające niezbędne oprzyrządowanie oraz odpowiednio wykwalifikowany personel zapewniający właściwą weryfikację kompatybilności elementów oraz jakość montażu. W przypadku, kiedy firma lub osoba montująca przedmiotowe części lub podzespoły nie posiada wyposażenia oraz kwalifikacji zapewniających wymaganą jakość montażu lub fakt ten nie może zostać udokumentowany, reklamacja nie będzie uwzględniona. Podstawą przyjęcia reklamacji do weryfikacji jest przedstawienie dowodu montażu przedmiotowego elementu przez podmiot spełniający wyżej wymienione warunki.

Formularz reklamacyjny – wersja pdf

Formularz reklamacyjny – wersja doc

UWAGA! Sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych. Przed każdą wysyłką do nas, prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów zwrotu.

Zwrot towaru

Formularz zwrotu – wersja pdf

Zgodnie z ustawą  o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)., w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

Zwracany towar należy odesłać na adres sklepu: WPMOTO, Racławówka 341K, 36-047 Niechobrz. Jeżeli nie ustalono inaczej, sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kosztów przesyłki do klienta. Koszt odesłania towaru w ramach zwrotu pokrywa kupujący.

UWAGA! Sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych. Przed każdą wysyłką do nas, prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów zwrotu.